Đại hội đã biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng trong báo cáo tổng kết Chi bộ và báo cáo Chính trị của Đảng bộ Tổng công ty; bầu Cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Bầu Đoàn đại biểu tham đự Đại hội Đảng bộ tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 

 

Đánh giá về nhiệm kỳ 2017-2020 vừa qua, chi ủy chi bộ luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, lãnh đạo phòng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy các cấp, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại đơn vị. Chi bộ cũng chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xem xét, kết nạp cá nhân ưu tú vào Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nêu cao đạo đức nghề nghiệp.

 

 

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra. Đồng thời, có các kiến nghị, đề xuất, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn.

 

 

Đại hội đã tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Công ty và dự thảo Báo cáo chính trị của chi bộ. Các đảng viên đóng góp nhiều tham luận có chất lượng, tập trung bàn thảo về những vấn đề nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Đại hội đã bầu Cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Bầu Đoàn đại biểu tham đự Đại hội Đảng bộ tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.