Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019, cổ đông của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) đã thông qua phương án sáp nhập CTCP Du lịch và Thương mại DIC ( DIC T&T ) (UPCoM: DCD) vào DIG bằng hình thức hoán đổi cổ phần.

 

 

HĐQT DIG cho biết, để tăng cường hiệu quả trong hoạt động, DIG sẽ sáp nhập DCD nhằm tinh gọn bộ máy quản lý và tiết kiệm chi phí hoạt động. Việc sáp nhập cũng giúp DIG nâng cao vị thế, tiềm lực tài chính, tối ưu hóa nguồn lực, dòng tiền, mở rộng đầu tư vì lợi ích cao nhất của cổ đông các bên.

 

Theo phương án được thông qua, DIG sẽ phát hành thêm gần 3.5 triệu cp mới để hoán đổi với số cổ phần đang lưu hành của DCD theo tỷ lệ hoán đổi 1:1. Sau khi hoán đổi, DIG sẽ nắm 100% vốn tại DCD.

 

 

DCD sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ  và lợi ích hợp pháp của mình sang DIG, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của bên bị sáp nhập kể từ ngày sáp nhập. DIG sẽ kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ lao động theo thông tin DCD cung cấp.

 

Sau sáp nhập, DIG dự kiến tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân là 16% và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là 14%.

DIC T&T