Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2017